top of page

Wat is een vluchteling?

Bijgewerkt op: 11 apr. 2022

Je vraagt je misschien af het woord ‘vluchteling’ precies betekent.Vluchtelingen zijn mensen die hun thuisland hebben moeten ontvluchten omdat ze in gevaar waren. Iedereen kan vluchten, maar dat betekent niet dat iedereen automatisch erkend wordt als vluchteling. Het is een titel die je kan krijgen. Die titel - erkende vluchteling - geeft je internationale bescherming.


Bij een aanvraag voor internationale bescherming gebeurt er eerst een grondig onderzoek. In dat onderzoek moet er aangetoond worden dat je het risico loopt om in je thuisland vervolgd te worden, bijvoorbeeld omwille van gender, geaardheid, etniciteit, geloof, nationaliteit of politieke overtuiging.


Als het onderzoek uitwijst dat je verhaal klopt, dan word je door België erkend als

vluchteling. Ons land volgt het vluchtelingenverdrag van Genève. In dat verdrag is

vastgelegd wat de regels zijn, en de voorwaarden voor een erkenning.


In de Conventie van Genève luidt de definitie van een vluchteling als volgt:

“Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Bình luận


bottom of page